Walt Disney-modellen i coaching og til personlig udvikling

Disney-modellen

Walt Disney-modellen er en kreativitetsteknik og et værktøj til problemløsning, som er inspireret af den måde, tegnefilmsmageren og forretningsmanden Walt Disney organiserede sine tanker og tilgange til projektledelse. Denne model er i de senere år blevet anvendt i coaching og personlig udvikling for at stimulere kreativ tænkning og fremme realiseringen af personlige mål, og den er en integreret del af NLP Practitioner uddannelserne på de fleste skoler.

Denne model opdeler den kreative proces i tre forskellige roller eller perspektiver:

 1. Drømmeren (The Dreamer)
 2. Realisatoren (The Realist)
 3. Kritikeren (The Critic)

Hver rolle har et unikt sæt af egenskaber og funktioner:

 • Drømmeren tillader mennesker at udforske muligheder uden begrænsninger, hvor alt er muligt, og kreativiteten blomstrer.
 • Realisatoren planlægger de konkrete skridt for at omdanne drømmen til virkelighed, hvilket indebærer en mere struktureret og logisk tilgang.
 • Kritikeren evaluerer ideer for at identificere potentielle problemer og forbedre planen ved at stille spørgsmål og pege på udfordringer.

Ved at skifte mellem disse tre roller kan personer eller grupper sikre, at de ikke kun genererer innovative ideer, men også udvikler praktiske måder at implementere dem på og forudser eventuelle hindringer. I coaching og til personlig udvikling bruges Disney-modellen til at guide coachee gennem en struktureret tankeproces, der kan lede til personlig vækst og bedre løsninger.

Anvendelsen af Disney-modellen fremmer en holistisk tilgang til at idéudvikle og kan både hjælpe enkeltpersoner og teams med at bryde igennem kreative barrierer og udvikle og forfine deres visioner til mere detaljerede og realiserbare planer.

Historien bag Disney-modellen

Disney-modellen er inspireret af Walt Disney – en mesterfortæller og visionær, hvis navn er synonymt med kreativitet og innovation. Denne model blev i 1980’erne videreudviklet og populariseret af Robert Dilts, en fremtrædende figur inden for Neurolingvistisk Programmering (NLP).

Mens Dilts studerede succesfulde mennesker og deres strategier, blev det klart, at Disneys tilgang var unik. Disney havde en klar metode til at realisere sine drømme, som kunne inddeles i tre specifikke roller:

 • Drømmeren: Denne rolle fokuserer på den ubegrænsede forestillingsevne og visioner for fremtiden. Her er alt muligt, og kreativiteten har frit spil uden begrænsninger fra den virkelige verden. Man opfordres til at tænke stort og forestille sig muligheder uden at lade sig begrænse af realistiske overvejelser eller potentielle problemer. Målet er at skabe en vision for, hvad der kan opnås.
 • Realistatoren: Denne rolle arbejder med praktisk planlægning og effektiv udførelse. Realisatoren omdanner drømmerens visioner til konkrete, gennemførlige planer. Efter at visionen er fastlagt, træder realisten ind for at gøre drømmen operationel. I denne fase handler det om planlægning og praktisk tænkning, hvor man udvikler konkrete handlingsplaner og bestemmer, hvilke skridt der skal tages for at realisere visionen.
 • Kritikeren: Kritiker-fasen involverer en kritisk gennemgang af planen for at identificere potentielle forhindringer og svagheder. Formålet er ikke at nedbryde det skabte, men at finpudse og optimere planen, så slutresultatet bliver så robust og realiserbart som muligt.Denne rolle evaluerer og raffinerer idéer og planer. Kritikeren stiller spørgsmålstegn ved, tester og påpeger eventuelle fejl, der skal rettes, før en idé kan blive til virkelighed.

Walt Disney indtog selv en stringent fordeling imellem disse roller, hvilket hjalp ham med at udvikle og realisere sine projekter. Modellens styrke ligger i dens evne til at adskille og integrere forskellige tankeprocesser, som ofte kommer samtidigt hos de fleste mennesker. Ved at opdele processen i disse klart definerede roller, skabes der en mere strømlinet og effektiv tilgang til projektudvikling og problemløsning, hvilket kan overføres til både personlig udvikling og coaching. Disney-modellen hjælper mennesker med at navigere i komplekse, kreative processer og gør det muligt at tappe ind i ressourcer, som ellers kunne blive overset eller ikke udnyttet.

Disney-modellen er en kreativ og effektiv tilgang til coaching og personlig udvikling, og modellen fokuserer på at udvikle potentialet hos mennesker. Ved at integrere de tre principper/roller opnår Disney-modellen en balance mellem kreativitet og pragmatisme, hvilket gør det lettere at nå både personlige og professionelle mål. Det er vigtigt at dedikere tid og opmærksomhed til hver fase og anerkende, at gentagelse af faserne er en naturlig del af processen.

Walt Disney-modellen i psykoterapi

Disney-modellen, som oprindeligt blev udviklet til brug i kreative processer og projektledelse, har også vist sig at være et nyttigt værktøj i psykoterapi. Modellen giver mulighed for en struktureret tilgang til problemløsning og personlig udvikling, hvilket kan have betydelig værdi i terapeutiske sammenhænge.

Mange psykoterapeuter bruger i dag modellen for at hjælpe klienter med at opnå bedre selvindsigt og overvinde personlige hindringer. Modellens anvendelse i psykoterapi bør variere afhængigt af klientens individuelle behov og terapeutens stil. Nogle tilpasser modellen yderligere for at inkludere en fjerde dimension, ‘Spørgeren’, hvilket stimulerer klienten til at stille dybere spørgsmål til deres antagelser og værdier.

Ved at anvende Disney-modellen i psykoterapi tilskyndes klienter til en holistisk og alsidig tilgang til selverkendelse og problemhåndtering. Modellen hjælper klienter med at opdage nye perspektiver, bryde med fastlåste adfærdsmønstre, og fremmer en stærkere følelse af selvledelse i deres eget liv.

Case-studier: Disney-modellen i praksis

Disse case-studier demonstrerer modellens værdi inden for coaching og personlig udvikling:

For eksempel brugte en leder i en større organisation Disney-strategienftil at udvikle en ny vision for sit team. Gennem drømmeren skabte lederen en dristig og nyskabende vision for fremtiden. Som realistator nedbrød teamet visionen i håndgribelige mål og skridt, og kritikeren hjalp med at identificere barrierer og huller i planen, som måtte behandles proaktivt.

I en anden case, brugte en ung entreprenør modellen til at vurdere værdien af en forretningsidé. Drømmeren tillod fuld kreativ tænkning uden begrænsninger, hvilket frembragte mange ideer. Realistatoren evaluerede ideerne for at lægge en plan, mens kritikeren til sidst spillede en nøglerolle i at finjustere og forbedre den endelige forretningsplan.

En karrierecoach har også brugt modellen, når hun arbejder med klienter. Ved at coache gennem de tre forskellige tankestadier, kunne coachens kunder udforske nye karrieremuligheder (drømmer), oprette realistiske handlingsplaner for overgangen (realisator), og frem for alt forberede dem på mulige udfordringer på denne rejse (kritiker).

Disse case-studier viser, at ved at anvende Disney-modellen i praksis kan menneskerog organisationer effektivt navigere fra idé til udførelse, mens de balancerer kreativitet med realisme og kritisk tænkning.

Integration af kreativitet og terapeutiske teknikker

I coaching og i forbindelse med personlig udvikling er det afgørende at kombinere kreativitet med mere terapeutiske teknikker for at understøtte coachees vækst og selvopdagelse. Denne tilgang kombinerer Disney’s fantasifulde metoder med evidensbaserede terapeutiske strategier for at skabe en unik og effektiv vej mod personlig udvikling.

 • Brug af metaforer og storytelling: Metaforer og storytelling er essentielle i Disney-modellen. De hjælper klienten med at opdage nye perspektiver og indsigter gennem narrative strukturer, som ofte anvendes i terapeutisk arbejde.
 • Visuel fremstilling: Kreativiteten kommer også til udtryk gennem visuelle midler som tegninger eller fotokollager, hvor klienten kan udtrykke følelser og tanker uden nødvendigvis at bruge ord.
 • Rollespil: Denne teknik inviterer klienten til at udforske forskellige aspekter af sig selv og evt. interpersonelle relationer, hvilket er en yderst værdifuld øvelse i personlig udvikling.
 • Drømme til virkelighed: Gennem kreativ visualisering og målsætning omsættes klientens drømme og visioner til konkrete, opnåelige mål. Dette er centralt i Disney’s filosofi og bruges terapeutisk til at motivere og guide klienten.
 • Fleksibel problemhåndtering: Ved at anvende kreative løsningsprocesser bliver komplekse eller stagnerende problemer forvandlet til nye muligheder, hvilket er en teknik der ofte anvendes i kognitiv adfærdsterapi og NLP.

Kombinationen af kreativitet og terapeutiske teknikker anerkender den enkelte persons unikke fortælling og potentiale, samtidig med at den fremmer kritisk tænkning og personlig indsigt. Disney-modellen tilbyder en dynamisk ramme, hvor klienten kan udforske og udvikle sig i et rum af fantasi og strukturerede terapeutiske metoder.

Sammenligning med andre terapeutiske modeller

Disney-modellen er en kreativ metode, der fokuserer på at spore den enkeltes drømme og mål. I sammenligning med andre terapeutiske modeller står Disney-modellen som en unik tilgang, der fremmer innovation og personlig vision generering.

 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT): Mens KAT koncentrerer sig om at ændre destruktive tanker og adfærd, lægger Disney-modellen vægt på at fremme fantasifuld tænkning og positive fremtidsscenarier.
 • Psykodynamisk terapi: Denne terapiform udforsker det ubevidste sind og barndomserfaringer. Disney-modellen er mindre fokuseret på fortiden og mere rettet mod fremtidige muligheder og potentialer.
 • Humanistisk terapi: Denne tilgang fokuserer på individets hele oplevelse og fremmer selvaktualisering. Disney-modellen kan ses som et værktøj inden for denne ramme, men med et specifikt fokus på kreativ visualisering og planlægning.
 • Løsningsfokuseret korttidsterapi: Denne terapiform er præget af at søge konkrete løsninger på problemer. Disney-modellen kan supplere dette ved at hjælpe klienter med at tænke ud over den umiddelbare løsning og udforske større drømme.
 • Narrativ terapi: Denne metode handler om at omskrive ens livshistorie for at finde nye betydninger. Disney-modellen kan hjælpe i processen ved at opfordre til fantasier, der bidrager til et fornyet narrativ.

I modsætning til mere traditionelle terapeutiske tilgange, som ofte er dybt forankret i analyse af fortiden eller fokus på at ændre eksisterende tanker og adfærd, fejrer Disney-modellen individets evne til at forestille sig og skabe. Den fungerer som en accelerator for kreativ tænkning, hvilket gør den egnet til coaching, psykoterapi og personlig udvikling i sammenhænge, hvor målet er at frigøre potentialet og udvikle sig frem mod konkrete mål.

Walt Disney-modellen og personlig udvikling

Walt Disney-modellen, der er inspireret af Disneys kreative måde at arbejde på, er et kraftfuldt værktøj inden for coaching og til personlig udvikling. Modellens grundlæggende principper kan hjælpe mennesker med at udforske deres potentialer, overkomme forhindringer og realisere deres mål.

Personlig udvikling via Disney-modellen involverer en cirkulær tilgang, hvor man skifter mellem tre forskellige perspektiver for at opbygge en dyb forståelse af, hvordan man kan nå sine mål med succes og gennem personlig innovation. Coaches kan guide den enkelte gennem disse faser og være mere sikre på, at de har fokus på alle nødvendige aspekter af planlægningen og samtidig holde motivationen og positiviteten gennem processen.

Praktiske øvelser baseret på Walt Disney-modellen

Ved at skifte mellem modellens tre roller kan den enkelt eller grupper udforske ideer fra forskellige vinkler og dermed fremme innovation og kreativitet. For at anvende denne model i praksis, kan følgende øvelser være nyttige:

 1. Rollespilsøvelse:
  • Deltagerne deles op i tre grupper, hvor hver gruppe repræsenterer en af de tre tænkemåder: Drømmeren, Realisatoren og Kritikeren.
  • Præsenter en situation eller problemstilling.
  • Lad hver gruppe bidrage med deres perspektiver på skift, uden at blande rollerne.
 2. Soloøvelse med skiftende hatte:
  • Tag dig god tid til at leve dig ind i hver enkelt af de tre tankegange.
  • Skriv dine tanker ned som Drømmer og tænk stort uden begrænsninger.
  • Skift derefter til Realisatoren og fokuser på gennemførligheden og handlingsplanerne.
  • Endelig, tag rollen som Kritiker og evaluér din ide med henblik på potentielle problematikker og fejl.
 3. Storyboard-teknikken:
  • Opret et storyboard for din idé eller projekt.
  • Tegn eller skriv sekvenser om, hvordan din idé kunne tage form fra drøm til virkelighed.
  • Anvend derefter de tre forskellige tænkemåder på hvert trin for at vurdere og udvikle din plan yderligere.

I praksis fører brugen af Disney-modellen til dybere selvforståelse og forbedret problemløsningskompetence. Ved at integrere denne tredelte tænkemåde kan individer og teams blive mere innovative og effektive i deres tilgang til udfordringer og nå deres mål med større succes.

Fordele og begrænsninger ved at bruge Disney-modellen

Walt Disney-modellen, også kendt som Disney-strategien, er et værktøj inden for NLP (Neurolingvistisk Programmering), som er designet til at fremme kreativitet og løsningssøgning. Dette værktøj kan bruges i coaching og personlig udvikling med både positive og begrænsende aspekter.

Fordele:

 • Fremmer kreativitet: Modellen opfordrer til at tænke ud af boksen og generere innovative ideer.
 • Helhedsorienteret perspektiv: Ved at inddrage tre roller – Drømmeren, Realisatoren og Kritikeren – sikres en balanceret tilgang til problemløsning.
 • Målafklaring: Hjælper individer med at definere klare mål og arbejde struktureret mod at opnå dem.
 • Forbedrer beslutningstagning: Styrker evnen til at evaluere ideer fra flere vinkler, hvilket fører til bedre beslutninger.
 • Velegnet til teamwork: Fremmer samarbejde og forståelse blandt teammedlemmer ved at anerkende forskellige perspektiver.

Begrænsninger:

 • Tidskrævende: Det kan tage tid at arbejde igennem alle tre perspektiver, hvilket kan være ineffektivt i pressede situationer.
 • Kræver åbenhed: Modellen forudsætter en høj grad af åbenhed og ærlighed; uden dette kan processen blive oberfladisk.
 • Ikke til enhver situation: Nogle problemer er for komplekse til at blive arbejdet med i denne model.
 • Træning nødvendig: For at bruge modellen effektivt er en vis grad af træning og forståelse af NLP-teknikker nødvendig.
 • Mulig modstand: Nogle mennesker kan opleve modstand mod at indtage rollen som kritiker, hvilket kan føre til utilstrækkelig evaluering af ideer.

Disse fordele og begrænsninger skal tages i betragtning, når man beslutter, om Disney-modellen er det rette værktøj til en given coaching- eller udviklingssituation.

Fremtidsperspektiver for Disney-modellen i psykoterapi

Den kreative tilgang til personlig og professionel udvikling har potentiale til at blive yderligere integreret i terapeutiske praksisser, hvilket vil berige terapiens verden med ny dynamik og måder at facilitere forandringer på.

 • Integration af teknologi: Med digitale fremskridt er det sandsynligt, at modellen vil kunne udnytte virtuel og augmenteret virkelighed for at skabe endnu dybere og mere indlevende oplevelser for klienter. Dette kunne give et kraftfuldt redskab til visualisering og problemløsning i et kontrolleret, terapeutisk miljø.
 • Forskning og evidensbaseret praksis: Efterhånden som metoden får mere og mere opmærksomhed vil forskningen sandsynligvis undersøge dens effektivitet i forskellige kontekster. Dette kan føre til en mere udbredt anerkendelse og anvendelse af modellen i psykoterapi, forudsat at forskningen understøtter dens effektivitet.
 • Uddannelse og træning: Fremtiden vil formentlig indeholde mere specialiseret træning for terapeuter i anvendelsen af Disney-modellen, hvilket vil skabe et solidt fundament for terapeuter til at bygge deres praksis på og sikre at modellen anvendes korrekt og effektivt.
 • Holistisk og tværfaglig tilgang: Modellen kan også blive en brobygger i tværfaglige samarbejder mellem psykologer, coaches, erhvervsrådgivere og andre fagfolk, der arbejder med personlig og organisatorisk udvikling. Dette vil udvide modellens anvendelsesområde og skabe mere helhedsorienterede løsninger.
 • Kulturel tilpasning og globalisering: Da Walt Disney-modellen tager udgangspunkt i en kreativ tilgang, vil den nemt kunne tilpasse sig forskellige kulturelle kontekster, hvilket vil gøre den relevant på en global skala.

Disse fremtidsperspektiver peger på en spændende tid for Walt Disney-modellen inden for psykoterapi, coaching og organisationsudvikling, hvor dens potentiale kan udfoldes og berige forskellige praksisser.

Afsluttende tanker

Walt Disney-modellen har etableret sig som en kraftfuld metode inden for coaching og personlig udvikling. Det skyldes ikke mindst dens evne til at facilitere kreativitet, realistisk planlægning og kritisk refleksion. Ved at afspejle de tre aspekter af Disney’s tankeproces giver modellen mennesker mulighed for afbalanceret selviagttagelse og idégenerering.

Drømmerens frihed til at tænke uden grænser kan inspirere til visionære mål, mens Realisatorens fokus på handlingsplaner skaber et klart skridt til opnåelse af disse mål. Kritikerens rolle er virkelig central, da den sikrer, at planer er robuste og godt gennemtænkte.

Brugen af modellen inden for mange forskellige kontekster, fra erhvervslivet til uddannelse, vidner om dens fleksibilitet og almene anvendelighed. Den fungerer som en model, der kan støtte et bredt spektrum af brugere – fra individer, der søger selvudvikling, til teams, der arbejder mod fælles mål.

Imidlertid kræver en effektiv brug af Disney-modellen, at brugeren er åben og villig til at skifte mellem de forskellige roller. Det er også væsentligt at bemærke, at succes med modellen kan afhænge af individets eller gruppens evne til at forene de tre forskellige perspektiver til en sammenhængende strategi.

I sammenfatning er Walt Disney-modellen en dynamisk og flerdimensional tilgang, der kan berige coaching- og udviklingsprocesser. Den tjener som en påmindelse om, at vejen til realiseringen af et mål ikke kun kræver fantasi og vision, men også praktisk planlægning og kritisk evaluering.

Hvis du vil vide mere om Robert Dilts, som udviklede denne model, så læs mere her

Del denne blog:

Tidligere artikler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev