5 effektive NLP-modeller af Robert Dilts

Robert Dilts

Robert Dilts har været en central figur i udviklingen af NLP. Med en baggrund i adfærdsvidenskab og interesse for systemisk tænkning, bidrog han betydeligt med flere teoretiske og praktiske modeller, som i dag anvendes inden for NLP. Hans arbejde har hjulpet med at byggee bro mellem NLP og andre områder som f.eks. ledelse og organisatoriske forandringer. Dilts’ bidrag til NLP inkluderer især:

 • Logiske niveauer: En model til at forstå af forskellige lag af erfaring, og hvordan dette påvirker menneskelig adfærd.
 • Strategier: Teknikker til at kortlægge og ændre de mentale ‘strategier’ mennesker benytter i forskellige sammenhænge.
 • Mundelag: En række lingvistiske mønstre designet til at ændre overbevisninger gennem dialog.
 • Opfattelsespositioner: Et værktøj til at øge empati og forstå andres perspektiver for at opnå bedre kommunikation og konfliktløsning.

Disse modeller og flere andre har gjort Robert Dilts til et navn, der næsten er synonymt med avanceret NLP-praksis. Hans arbejde fortsætter med at inspirere både praktikere og dem, der ønsker at forbedre deres personlige og professionelle liv gennem NLP.

Hvad er NLP?

Neuro-Linguistisk Programmering (NLP) er en psykologisk tilgang, der blev udviklet i 1970’erne af Richard Bandler og John Grinder. NLP fokuserer på forholdet mellem neurologi, sprog og adfærdsmønstre lært gennem oplevelser og betegnes ofte som en ‘brugsanvisning til hjernen’. Formålet med NLP er at hjælpe mennesker med at forstå deres eget sind og adfærd, så de kan ændre den måde, de tænker, føler og opfører sig på for at opnå bedre resultater i livet.

Metoden er bygget omkring forståelsen af, at menneskers opfattelse af verden er formet af de sproglige og neurologiske systemer, der skaber deres oplevelser. NLP bruger specifikke teknikker og modeller til at påvirke tankeprocesser og adfærdsstrategier, hvilket kan lede til forbedret kommunikation, personlig udvikling og psykologisk heling.

De grundlæggende forudsætninger for NLP inkluderer:

 • At individet har alle de ressourcer inden for sig selv, der er nødvendige for at foretage forandringer.
 • At sind og krop indgår i et sammenhængende system, hvor den ene påvirker den anden.
 • At modeller af verden er subjektive og kan forandres.

NLP er bredt anvendt i mange sektorer, herunder terapi, uddannelse, erhvervslivet og til personlig udvikling. Muligheden for at tage en NLP uddannelse gør det muligt for flere at lære værktøjerne, og Robert Dilts har udviklet en række modeller, der understøtter disse mål.

Robert Dilts’ baggrund og indflydelse på NLP

Robert Dilts er en anerkendt bidragsyder til NLP, og hans arbejde inden for NLP begyndte i de tidlige år af NLPs udvikling. Dilts har været centralt involveret i at forme den praktiske anvendelse af NLP.

 • Uddannelsesmæssigt kommer Dilts fra en baggrund i adfærdsvidenskab og informatik, hvilket har bidraget til hans systematiske tilgang til udviklingen af NLP-modeller og -teknikker.
 • Gennem årene har Dilts udviklet flere værktøjer og modeller, som inddrager principper fra systemteori og kognitive videnskaber, herunder den kendte “Logiske Niveauer” -model, som indeholder forskellige niveauer af menneskelig erfaring med og i forandringsprocesser.
 • Dilts har også været med til at popularisere konceptet om modellering, som indebærer at studere og efterligne adfærdsmønstre fra succesfulde individer for at lære deres resultater.
 • Som forfatter har Dilts bidraget med adskillige bøger og artikler, der har haft stor indflydelse på, hvordan NLP forstås og udføres i dag. Hans værker dækker emner som strategisk tænkning, kreativ problemløsning og ledelse.
 • Via seminarer, workshops og uddannelsesprogrammer har Dilts også påvirket tusindvis af praktikere og teoretikere inden for NLP, hvilket gør ham til en af de mest citerede eksperter i feltet.

Robert Dilts’ dybe forståelse for NLP’s principper og hans evne til kreativt at integrere disse ideer i brugbare formater har gjort ham til en uvurderlig ressource for fagfolk over hele verden og har cementeret hans rolle som en af de mest indflydelsesrige figurer inden for dette område.

NLP-modeller: En oversigt

NLP (Neurolinguistic Programming) er en metodik til at forstå og udvikle menneskelig adfærd og kommunikation. Robert Dilts har udviklet en række effektive modeller, der kan hjælpe individer med at forbedre deres personlige og professionelle liv. Disse modeller er designet til at skabe en positiv forandring og forbedre præstationer gennem strukturerede teknikker og strategier. Herunder følger en udvidet oversigt over nogle af de mest prominente NLP-modeller, som Robert Dilts har skabt:

 • Logiske niveauer: Dette hierarki af niveauer omfatter miljø/omgivelser, adfærd, kompetencer, overbevisninger og værdier, identitet og spiritualitet/visioner. Hvert niveau har en indflydelse på det næste, hvilket gør det muligt at ændre dybere niveauer for mere omfattende forandringer.
 • VAKOG: Modellen baserer sig på de forskellige sansekanaler – Visuel, Auditiv, Kinæstetisk, Olfaktorisk og Gustatorisk – og hvordan disse påvirker kommunikation og læringsstile.
 • SCORE-model: En model til problemløsning og målsætning, der fokuserer på Symptomer, Causes (årsager), mål (Outcomes), ressourcer og effekter.
 • Disney-strategien: En kreativ proces til udvikling af idéer, der adskiller tænkeprocesserne til en drømmer, en realisator og en kritiker for at fremme nytænkning og innovation.
 • Metamodellen: Et sprogmodelsystem, som udforsker og forfiner personens anvendelse af sproget for at indkredse begrænsende overbevisninger og uklarheder.

Disse NLP-modeller tilbyder værktøjer til selvrefleksion og forandring, hvilket bidrager til personlig vækst og effektiv kommunikation. De er bredt anvendelige inden for coaching, terapi, undervisning og ledelse.

Model 1: Logiske niveauer af forandring

Robert Dilts’ model for logiske niveauer af forandring er en indflydelsesrig ramme inden for NLP. Modellen er struktureret som en hierarkisk opdeling af oplevelser og er designet til at fremme forståelsen af, hvordan forandring sker på forskellige niveauer af bevidsthed og funktion.

De logiske niveauer er:

 • Miljø/omgivelser: Det fysiske og sociale miljø, hvor en person befinder sig. På dette niveau handler det om at ændre de eksterne forhold.
 • Adfærd: De specifikke handlinger og reaktioner som en person har. Forandring på dette niveau fokuserer på at ændre, hvad en person gør.
 • Evner og færdigheder: De evner og færidgheder (kompetencer) en person har. Dette niveau involverer udvikling af nye færdigheder eller forbedring af eksisterende.
 • Overbevisninger og Værdier: De grundlæggende overbevisninger og værdier som styrer en persons adfærd. Forandringer her retter sig sig mod de interne motivationer.
 • Identitet: En persons selvbillede og opfattelse af sig selv. For at skabe forandringer på dette niveau fokuseres der på, hvordan den enkelte ser sig selv og kunne se sig selv.
 • Spiritualitet/Visioner: Forbindelsen til større systemer og en højere mening. Forandring på dette niveau er relateret til en persons formål i livet.

Ifølge Dilts skal interventioner – for at være mest effektive – foretages på det passende logiske niveau. For eksempel kan en ændring i overbevisninger og værdier nødvendiggøre justeringer i adfærd og færdigheder, men ikke nødvendigvis ændre en persons identitet. Forandring kan også forekomme i en bevægelse fra det øverste niveau ned igennem de lavere niveauer. Opmærksomhed omkring disse niveauer kan hjælpe praktikere og klienter til at opdage og finde potentialer for udvikling på en struktureret og sammenhængende måde.

Dilts’ logiske niveauer er et kraftfuldt værktøj i NLP-praksis, og de bruges til at kunne navigere bedre i processen med personlig udvikling og forandring. De kan især bruges til:

 1. Identificering af mål og problemområder: Ved at arbejde igennem de logiske niveauer kan man effektivt identificere, hvorfor man støder på problemer eller føler sig begrænset.
 2. Bevidsthed om indflydelse: Personlig udvikling starter med bevidsthed. Ved at forstå, hvordan hvert niveau påvirker det næste, indser en person måske, at ændring på ét niveau kan resultere i betydelige ændringer på andre niveauer.
 3. Prioritering af indsatsområder: Ved at anerkende hvilke niveauer, der kræver mest opmærksomhed, kan man prioritere udviklingsindsatserne og opnå større resultater.
 4. Skabelse af sammenhæng: Det er vigtigt at sikre, at ændringer på ét niveau er kongruente med alle de andre niveauer. Dette sikrer en harmonisk og bæredygtig personlig vækst.
 5. Opnåelse af selvstændighed: Ved at udvikle sig på niveauerne styrker man sin selvopfattelse og selvstændighed. Dette kan føre til større selvtillid og udvikling af et stærkere fundament for beslutningstagning.
 6. Finde formål og mening: På de højeste niveauer, identitet og tilhørsforhold, vision eller spiritualitet, opfordres der til refleksion over livets større mening og ens rolle i verden.

Denne model opfordrer til en holistisk tilgang, hvor personlig udvikling ikke kun handler om at opnå specifikke mål, men om at transformere den samlede livskvalitet. Med brug af de logiske niveauer som guide, kan individer navigere gennem komplekse personlige udfordringer og opnå en dybere selvforståelse og -realisering.

Model 2: SCORE model til problemløsning

SCORE-modellen, udviklet af Robert Dilts, er en metode til at kortlægge og løse problemer. Dette akronym repræsenterer Symptom, Cause, Outcome, Resources og Effect, og hver komponent bidrager til en omfattende forståelse og håndtering af udfordringer.

 • Symptom – Det første skridt i SCORE modellen er at identificere symptomet eller det umiddelbare problem, der opleves. Det er vigtigt at beskrive det specifikke symptom så præcist som muligt.
 • Cause – Næste trin er at udforske og identificere årsagen eller de underliggende årsager til symptomet. Dette involverer ofte at stille dybdegående spørgsmål for at nå roden af problemet.
 • Outcome – Her defineres det ønskede resultat eller den ønskede tilstand. Det er afgørende at have en klar vision om, hvad man ønsker at opnå for at kunne navigere væk fra problemet.
 • Resources – I dette trin identificeres de ressourcer, som er nødvendige og tilgængelige for at nå det ønskede resultat. Dette kan inkludere personlige færdigheder, support fra andre, tid, information og materielle midler.
 • Effect – Til sidst evalueres effekten eller konsekvenserne af at opnå det ønskede resultat. Det er vigtigt at overveje, hvordan løsningen påvirker individet og omgivelserne både på kort og lang sigt.

Dilts’ SCORE-model fremmer en struktureret og dybdegående tilgang til problemløsning, hvor hver komponent er vigtig for at opnå en varig løsning. Ved hjælp af denne model kan individer og organisationer udvikle en mere nuanceret forståelse af deres udfordringer og skabe effektive ændringer.

Integrering af SCORE-modellen i coaching

NLP tilbyder adskillige modeller til at fremme personlig udvikling og effektiv kommunikation. Dilts’ SCORE-model er særlig anvendelig i coaching for at hjælpe individer med at identificere og løse problemer. Ved at anvende SCORE-modellen kan coachen lede coachee gennem en struktureret proces, der fremmer selvindsigt og empowerment, hvilket skaber en solid platform for personlig og professionel vækst. Det er essentielt, at coachen er kyndig i at anvende modellen på en måde, der respekterer coachees unikke situation og fremmer et tillidsfuldt forhold, så coachee føler sig støttet i at navigere i forandringsprocessen.

Model 3: Disney-strategien og kreativitet

Robert Dilts’ Disney-strategi for kreativitet, også kendt som Disney-modellen, er inspireret af Walt Disney’s kendte evne til at realisere kreative drømme. Strategien er en NLP-model, der er designet til at fremme kreativitet og innovation i gruppeprocesser og individuelle overvejelser. Modellen opdeler processen i tre forskellige roller:

 • Drømmeren (Dreamer): Denne rolle indebærer ubegrænset kreativ tænkning uden hensyntagen til begrænsninger eller udfordringer. Drømmeren tillader sig selv at forestille sig nye muligheder og hvad der kunne være ideelt.
 • Realisator (Realist): Realisatoren tager drømmerens idéer og vurderer, hvordan de praktisk kan realiseres. Denne rolle indebærer planlægning og organisering af trin for at bringe ideerne til liv.
 • Kritikeren (Critic): Kritikeren evaluerer idéerne kritisk for at identificere potentielle problemer og udfordringer. Denne tilgang bruges til at finjustere og forbedre ideerne, så de er robuste og bæredygtige.

Strategien anvender en iterativ tilgang, hvor hver rolle beskæftiger sig med sin egen del af kreativitetsprocessen, og hvor rollerne supplerer hinanden for at opnå de bedste resultater. Disney-strategien er effektiv til at tackle komplekse problemer ved at kombinere fantasifulde idéer med praktisk eksekvering og kritisk evaluering.

Formålet med Dilts’ model er at balance kreativitet med realisme og kritisk reflektion, hvilket kan føre til holistiske og velovervejede løsninger. Det er et kraftfuldt værktøj for virksomheder og enkeltpersoner, der søger at skabe et fælles sprog omkring innovation og derigennem styrke deres problemløsningsprocesser. Under processen er det vigtigt at skabe en atmosfære, hvor alle bidrag værdsættes og bygger videre på hinanden. Gennem denne systematiske fremgangsmåde skaber Disney-strategien et miljø, hvor medlemmerne kan engagere sig uden frygt for kritik. Dette hjælper med at skabe teamwork, kreativ tænkning og effektiv beslutningstagning. Implementering af denne strategi kan resultere i en mere harmonisk problemløsning og en kultur af innovation inden for organisationen.

Model 4: Belief Change Cycle

Robert Dilts’ “Belief Change Cycle” er en model, der har til formål at facilitere ændring af overbevisninger. Dette er særligt nyttigt, når disse overbevisninger begrænser personlig vækst eller præstationer. At ændre en dybtliggende overbevisning kan være udfordrende, men med denne model giver Dilts en struktureret tilgang til at navigere i denne proces.

Den består af flere faser, som skal gennemgås for at facilitere en ændring:

 1. Bevidsthed – Først skal individer blive bevidste om deres overbevisninger og anerkende deres påvirkning.
 2. Nødvendigheden af at ændre sig – Derefter skal motivet til at ændre overbevisningen være klart. Individet skal føle en stærk nødvendighed for at gøre det.
 3. Ønskede tilstand – Definer hvilken form for tro eller overbevisning personen ønsker at have i stedet.
 4. Alternativer – Opdagelse og undersøgelse af alternative overbevisninger, som kunne være mere støttende eller gunstige.
 5. Valg af et nyt perspektiv – Beslutning om at tage en ny overbevisning til sig baseret på de identificerede alternativer.
 6. Handling – Aktivt tage skridt for at integrere og handle ud fra den nye overbevisning.
 7. Forstærkning – Gentag og forstærk den nye adfærd, indtil den nye overbevisning er internaliseret.

Dilts understreger vigtigheden af at gennemarbejde disse faser i cyklusser, da det ellers kan medføre, at den gamle overbevisning forbliver dominerende. Denne model kræver selvrefleksion, tålmodighed og konsistens, men med guidet praksis kan individer opnå betydelige ændringer i deres tankegang og adfærd. Dilts’ “Belief Change Cycle” er en model, som gør det muligt for mennesker at transformere begrænsende overbevisninger til støttende grundlag for vækst og succes.

Teknikker til at ændre overbevisninger

Belief Change Cycle, udviklet af Robert Dilts, er en effektiv model til at facilitere positive ændringer i en persons overbevisninger. Denne model bygger på antagelsen om, at overbevisninger har en strukturel cyklus, som kan manipuleres for at skabe forandring. Her er teknikker til at bruge Belief Change Cycle til at ændre overbevisninger:

 1. Identifikation af overbevisninger:
  • Start med at identificere de grundlæggende overbevisninger, som er målet for forandringen. Udforsk disse overbevisninger dybdegående for at forstå deres kontekst og virkning.
 2. Opdagelse af understøttende oplevelser:
  • Find tidligere erfaringer eller oplevelser, der understøtter de eksisterende negative overbevisninger. Dette giver indsigt i, hvorfor overbevisningen eksisterer.
 3. Overbevisningenens fleksibilitet:
  • Undersøg overbevisningens fleksibilitet ved at spørge, om den stadig tjener personen eller er blevet forældet eller begrænsende.
 4. Udvikling af alternative overbevisninger:
  • Skab alternative, positive overbevisninger, der kan stå i kontrast til de nuværende, begrænsende overbevisninger.
 5. Forstærkelse af nye overbevisninger:
  • Anvend teknikker til at forstærke de nye overbevisninger. Dette kan omfatte visualisering, bekræftelser (affirmationer) og mentale øvelser, som cementerer den nye tankegang.
 6. Integrering af nye overbevisninger:
  • Efter at have styrket de nye overbevisninger, skal de integreres i personens identitet og daglige adfærd, så de bliver en naturlig del af personens liv.
 7. Testning i den virkelige verden:
  • Opfordr til praktisk anvendelse af de nye overbevisninger i forskellige situationer for at teste deres styrke og holdbarhed.
 8. Justering baseret på feedback:
  • Saml feedback fra tests og juster om nødvendigt for at sikre, at de nye overbevisninger er effektive og støttende.

Ved at følge disse teknikker kan individer ændre deres begrænsende overbevisninger og udvikle en mere styrkende tankegang, der kan bidrage til større personlig succes og livstilfredshed. Dilts Belief Change Cycle er en dybtgående tilgang, der kræver tid og øvelse, men resultaterne kan være transformerende.

Model 5: The Hero’s Journey

The Hero’s Journey, eller Helterejsemodellen, er en struktur, der ofte bliver brugt i fortællinger og litteratur for at beskrive en helts eventyr og udvikling. Denne model har vundet popularitet inden for personlig udvikling og NLP, hvor den bliver anvendt som et kraftfuldt værktøj til personlig vækst. Ifølge Robert Dilts kan The Hero’s Journey tjene som en metafor for enhver persons rejse mod selvrealisering og forvandling.

Modellen omfatter typisk følgende elementer:

 • Opfordring til eventyr: Her konfronteres individet med en udfordring eller en mulighed, som ikke kan ignoreres.
 • Tøven ved opfordringen: Individet kan være tøvende over for at tage udfordringen op.
 • Overvindelse af forhindringer: Gennem mødet med hindringer og modgang udvikles nye færdigheder.
 • Opnåelse af den ultimative gevinst: Denne fase involverer ofte en form for ydre eller indre prøvelse, hvor helten opnår en belønning.
 • Hjemkomsten: Helten vender tilbage til sin normale verden, men er forandret og har lært noget værdifuldt.

Ved at spejle sig i Helterejsemodellen kan individet anvende dens arketyper og stadier som en skabelon for personlig udvikling og opnåelse af mål. Dilts fremhæver vigtigheden af at genkende sit eget livs helterejse og de transformative skridt, der kræves for at navigere i hver fase. Det fremmer selvforståelse og giver mulighed for at omfavne ændringer og udfordringer på en konstruktiv måde.

The Hero’s Journey betragtes som en vejledning til selvopdagelse og empowerment. Det er en inviterende ramme, der understøtter individets stræben efter at leve et meningsfuldt og målrettet liv. Modellen, kan anvendes som en dybtgående metafor for personlig udvikling og livsplanlægning. Denne model, der oprindeligt er udarbejdet af Joseph Campbell, er blevet tilpasset og udbredt inden for forskellige områder, bla. af af Robert Dilts. Ved at bruge helterejsemodellen kan individer strukturere deres personlige og professionelle målsætninger og transformationer som en rejse, hvilket inkluderer:

 • Identifikation af deres “kald” eller mål.
 • Overvindelse af udfordringer og forhindringer.
 • Opnåelsen af en belønning eller ny indsigt.
 • Tilbagevenden til deres ‘almindelige’ verden, hvor denne nye indsigt kan integreres i hverdagslivet.

Trin i The Hero’s Journey til livsplanlægning:

 1. Indledende status quo: Bedøm din nuværende situation og identificer, hvad der føles utilfredsstillende eller ufuldstændigt.
 2. Kaldet til eventyr: Definer din vision eller det mål, du stræber efter at opnå.
 3. Afvisning af kaldet: Forstå dine tøvende tanker eller modstand mod forandringen.
 4. Møde med en mentor: Opsøg personer eller ressourcer, der kan guide og støtte dig gennem forandringsprocessen.
 5. Kryds første tærskel: Tag de første beslutsomme skridt mod din vision eller mål.
 6. Prøvelser, allierede og fjender: Naviger i udfordringer og opbyg et støttesystem, mens du lærer at genkende forhindringer.
 7. Den inderste hule: Reflekter dybt over din inderste frygt og forbered dig på at overvinde den.
 8. Den ultimative prøve: Mød den måske sværeste del af din rejse og gennemgå væsentlig vækst.
 9. Belønning: Få ny visdom, færdigheder eller opnå målet.
 10. Vejen tilbage: Planlæg, hvordan du vil integrere denne nye visdom eller evner i dit ‘normale’ liv.
 11. Genfødsel eller genindtræden: Implementér forandringerne og begynd at leve i overensstemmelse med din nye forståelse og kapacitet.
 12. Tilbagekomsten med ‘eliksir‘: Del din læring og bidrag med omverdenen, hvilket fuldender din transformation og helterejse.

Ved at tilpasse The Hero’s Journey til livsplanlægning kan individer finde struktur, mening og motivation til at navigere gennem komplekse livsforandringer, og herigennem opnå personlig vækst og opfyldelse.

Sammenligning af modeller og deres effektivitet

Når man sammenligner NLPs modeller udviklet af Robert Dilts, er det vigtigt at forstå, at hver model har sin egen unikke tilgang og anvendelsesområde. Derfor er det centralt at se på, hvordan hver enkelt model fungerer i praksis og bidrager til at opnå ønskede ændringer eller resultater.

 • Logiske Niveauer: Denne model fokuserer på seks niveauer – fra miljø til spiritualitet/vision. Den er særligt effektiv til at identificere, hvor en forandring er nødvendig for at en person kan nå sine mål.
 • DISNEY-modellen: Designet til kreativ problemløsning og planlægning og god til at fremme innovativ tænkning og idégenerering.
 • SCORE-modellen: Anvendes til at identificere årsagerne bag et problem og skabe klarhed. Den er nyttig i coaching til at bryde problemer ned og finde løsninger.
 • S.O.A.R. modellen: Denne model fokuserer på at skabe synergier i grupper og organisationer og har vist sig at være effektiv i teamudvikling og organisationsændringer.
 • Heltens Rejse: Inspireret af Joseph Campbells arbejde hjælper denne model individer med at forstå og navigere gennem personlig transformation.

Effektiviteten af disse modeller ligger i deres evne til at blive tilpasset individuelle eller gruppebaserede behov. En styrke ved Dilts’ NLP-modeller er, at de ikke kun adresserer adfærd og færdigheder, men også overbevisninger og identitetsaspekter, hvilket giver en dybdegående tilgang til forandring. Desuden er hver model omhyggeligt opbygget til at fremme selvindsigt og handlingsorienteret forandring, hvilket er afgørende for deres succes i praktisk anvendelse.

Case studier

Gennem praktiske anvendelser kan værdien af NLP-modellerne, som Robert Dilts har udviklet, vises. Her er flere eksempler på, hvordan disse modeller har været anvendt i virkelige situationer:

 • Coaching for karrierevækst: En leder brugte Dilts’ NLP-modeller til at identificere og overkomme personlige begrænsninger. Ved at integrere ‘Belief Change’ redskaber, lykkedes det lederen at ændre en dybtsiddende overbevisning om ikke at være ‘god nok’ til en mere bekræftende holdning, hvilket medførte en målbar forbedring i arbejdspræstationerne.
 • Forbedring af kommunikation: Et salgsteam implementerede ‘Metamodel’-teknikker for at forfine deres spørgeteknik og lyttefærdigheder. Resultatet var en dybere forståelse af kundernes behov, hvilket førte til højere salgstal og bedre kundetilfredshed.
 • Konfliktløsning: En organisation stod over for interne konflikter mellem afdelinger. Ved brug af ‘Opfattelsespositionerne’ blev medarbejderne guidet til at se konflikten fra hinandens synspunkter. Dette skabte en ny forståelse og åbnede op for konstruktive løsninger.
 • Personlig udvikling: En person med taleangst fik hjælp til at forestille sig at tale selvsikkert. Ved gentagne gange at visualisere og øve denne adfærd, kunne personen til sidst tale offentligt uden angst.
 • Teamoptimering: ‘Disney-strategien’, som fokuserer på at skabe balance mellem drømmer-, realisator- og kritikerroller, blev brugt af et projektteam til at forbedre innovation og produktudvikling. Denne skiften i dynamik resulterede i flere kreativt levedygtige løsninger og et mere samarbejdsvilligt teammiljø.

Disse eksempler illustrerer, hvordan Dilts’ NLP-modeller kan bruges til at opnå signifikante forbedringer i forskellige aspekter af både professionelt og personligt liv.

Hvordan du starter med at brug NLP i dit eget liv

For at begynde at udnytte NLP effektivt i dit eget liv, er der flere trin, du kan tage. Robert Dilts har udviklet værktøjer, som kan hjælpe dig med at forbedre personlige og professionelle aspekter. Her er en vejledning til at komme i gang:

 1. Lær de grundlæggende NLP-modeller:
  • Søg efter kvalitetslitteratur og online ressourcer for at få en solid forståelse af, hvad NLP er, og hvordan det kan anvendes.
  • Overvej uddannelser eller workshops ledet af certificerede NLP Trænere.
 2. Selvrefleksion og målsætning:
  • Brug tid på at reflektere over dine personlige og professionelle mål.
  • Anvend SMART-modellen til at formulere mål, der er Specifikke, Målbare, Opnåelige, Realistiske, og Tidsbundne.
 3. Øv kritiske NLP-teknikker:
  • Start med at øve grundlæggende teknikker som rapportopbygning, ankring, og omformulering af tankeprocesser.
  • Integrer disse teknikker i din daglige kommunikation og selvsnak.
 4. Få feedback og juster:
  • Bed om feedback fra kolleger, venner eller familie om ændringer i din kommunikation og adfærd.
  • Vær åben for konstruktiv kritik og vær villig til at tilpasse din tilgang.
 5. Styrk dine NLP-færdigheder:
  • Deltag i avancerede kurser for at bygge videre på din viden og praksis.
  • Overvej at finde en mentor eller coach, som er specialiseret i NLP.
 6. Anvend NLP-modeller konsekvent:
  • Gør det til en vane at anvende NLP-modeller til dagligdagens mange udfordringer.
  • Hold øje med og dokumenter dine resultater for bedre at forstå din udvikling.

Ved at følge disse trin, kan du begynde at anvende Dilts’ NLP-modeller i dit eget liv på en måde, som fremmer personlig vækst og hjælper dig med at nå dine mål. Husk, det er en proces, og at mestring tager tid.

Del denne blog:

Tidligere artikler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev