Milton Ericksons bidrag til hypnoterapi og NLP

Milton Erickson

Milton Erickson regnes for en af de mest indflydelsesrige inden for moderne hypnoterapi. Han var en amerikansk psykiater og hypnoterapeut, der i løbet af sit liv ændrede opfattelsen af hypnoterapi fra at være et showbaseret fænomen til at være en respekteret terapeutisk metode.

Milton Erickson blev født den 5. december 1901 i Aurora, en lille by i Nevada, USA. Han voksede op i en familie med syv søskende. Hans opvækst var præget af en række helbredsproblemer, herunder farveblindhed, døvhed og senere polio, som han udviklede som teenager. Disse udfordringer formede hans liv og hans tilgang til terapi, da de gav ham førstehåndserfaring i forhold til at overvinde modgang og stor indsigt i, hvordan mennesker oplever verden forskelligt.

Milton Erickson gennemførte sin bachelorgrad ved University of Wisconsin i 1928 og fortsatte derefter med at studere medicin ved University of Wisconsin Medical School. Erickson specialiserede sig i psykiatri og begyndte at praktisere som psykiater. Han udviklede en række innovative tilgange til terapi, herunder strategisk korttidsterapi og løsningsfokuseret terapi.

Erickson havde en utraditionel tilgang til hypnoterapi. Han gjorde op med den autoritære stil, som var den fremherskende i hans tid, og i stedet for at bruge direkte suggestioner, metaforer, fortællinger og komplekse sprogmønstre. Denne tilgang har vist sig at være særligt effektiv, fordi den går uden om klientens bevidste modstand og fremmer en mere organisk helingsproces.

Ericksons arbejde banede vejen for det, der senere blev kendt som Neuro Lingvistisk Programmering (NLP). Hans metoder og teknikker byggede på menneskets egne indre ressourcer og evne til selv at transformere sig selv gennem en terapeutisk proces. Hans arbejde understregede især vigtigheden af:

 • Individuelle forskelle: Milton Ericksons udgangspunkt var, at hvert enkelt menneske er unik, og det samme gælder vores måde at opleve og forstå verden på. Han tilpassede derfor hver session til den enkelte klient.
 • Den terapeutiske relation: Han lagde stor vægt på opbygning af en tillidsfuld relation mellem terapeut og klient og anså det terapeutiske rum for at være et sted, hvor klienten aktivt kunne deltage i sin egen helingsproces.
 • Ressourcen i det ubevidste: Erickson så det ubevidste som en kraftfuld ressource, der kunne aktiveres i terapeutisk øjemed.

Milton Ericksons arbejde har dels krævet en dyb forståelse for det menneskelige sind og dels krævet en dyb forståelse for de psykoterapeutiske mekanismer, der kunne skabe grundlæggende forandring for hans klienter. Hans indsigter udgør stadig et solidt grundlag for moderne hypnoterapi.

Milton Ericksons hypnosemetoder

Milton Erickson var som sagt en pioner inden for det hypnoterapeutiske felt. Hans metoder skiller sig ud ved at være indirekte og ikke-direktive. Erickson brugte en holistisk tilgang i sit arbejde, hvilket betød, at han så på den samlede person – både sind, krop og sociale sammenhænge – i stedet for at fokusere på isolerede symptomer eller adfærd.

Ericksons hypnosemetoder omfattede bl.a. følgende teknikker og strategier:

 • Individualiseret tilgang: Han mente, at terapi skal tilpasses individet, da hver person har unikke behov og oplevelser.
 • Brug af metaforer: Erickson anvendte ofte metaforer til at facilitere ændringer i klientens selvforståelse, verdensanskuelse og adfærd. Disse metaforer var skræddersyede ud fra klientens egne erfaringer.
 • Indirekte suggestioner: I modsætning til traditionel hypnose, som ofte bruger direkte suggestioner, gjorde Erickson brug af indirekte metoder. Dette kunne omfatte såkaldte indlejrede kommandoer eller implicitte instruktioner skjult i en tilsyneladende hverdagsagtig samtale.
 • Miltonmodellen: Denne model består af en række sproglige mønstre, hvoraf nogle er generelle, uspecifikke og tvetydige og derfor let glider ind i klientens egen virkelighedsopfattelse. Andre af disse mønstre er mere direkte rettet mod at opløse og forandre de dele af klientens overbevisningssystem, som skaber problemer for klienten.
 • Symptomudnyttelse: Erickson var mester i at anvende klientens egne overbevisninger og adfærdsmønstre som et redskab i terapien. Han arbejdede med, snarere end imod, klientens modstand.
 • Strategisk terapi: Han gik psykiske problemer med en strategisk vinkel, ofte ved at formulere opgaver eller ændringer i klientens miljø, som kunne føre til psykologiske skift.

Ved at anvende disse metoder skabte Erickson en form for terapi, der respekterede og udnyttede klientens indre ressourcer og evne til selv at skabe forandring.

Milton Ericksons terapeutiske filosofi

Ericksons filosofi fokuserer først og fremmest på klientens unikke og individuelle ressourcer. Han troede fast på, at ethvert menneske besidder de nødvendige ressourcer til at løse egne problemer, og at terapeutens rolle er at facilitere denne udviklingsproces. Et andet kerneelement var anvendelsen af indirekte suggestioner frem for direkte suggestioner. Milton Erickson så det som mere effektivt at kommunikere mere indirekte til det underbevidste. Desuden er hans arbejde præget af en ikke-patologiserende tilgang, da han ikke så symptomer som fejl, der skulle rettes, men snarere som udtryk for en persons forsøg på at tilpasse sig livets omstændigheder.

For Erickson var det vigtigt at arbejde med klientens egen oplevelsesverden. Han opfordrede også andre terapeuter til at bruge metaforer og storytelling som terapeutiske værktøjer i arbejdet med at hjælpe klienter med at omstrukturere deres selvforståelse og verdensanskuelse. Respekten for klientens indre styrke og autonomi var dermed central. Bl.a. derfor gjorde Milton Erickson meget ud af at tilpasse de terapeutiske interventioner til hver enkelt klient. Dette i stedet for at følge et standardiseret program eller skema.

Det er også væsentligt at nævne Milton Ericksons brug af trance til at skabe ændring og indlæring. Han anså trance for at være et naturligt fænomen, der med stor fordel kan anvendes terapeutisk.

Disse principper var hjørnestenene i Ericksons terapeutiske filosofi og er det stadig i de terapiretninger, der har ladet sig inspirere af hans metoder verden over, herunder NLP.

Ericksons metaforer og trancesprog

I praksis handler Ericksonian hypnose bl.a. om at omgå klientens bevidste og kritiske sind for at fremme dybere og mere varige ændringer i adfærd og tanker.

 • Trancesprog er særligt formulerede sætninger eller spørgsmål, som er designet til at fremme en tranceagtig tilstand, som letter adgangen underbevidstheden.
 • Metaforer bruges til at skabe en historie eller et scenario, som klienten kan identificere sig med, og som indirekte bruges til at skabe fokus på alternative løsninger og nye perspektiver på klientens udfordringer.

Ved at pakke løsningsforslag og nye perspektiver ind i en historie eller ved at bruge sproglige antydninger gennem trancesprog, kan man skabe en ressourcefuld tankegang, hvor klienten selv kan komme frem til løsninger og ny indsigt. Milton Erickson troede på klientens egen evne til at skabe forandringer, og hans tilgang var at facilitere denne proces. I praksis kan dette se sådan her ud:

 • Terapeuten begynder at tale i et beroligende toneleje og bruger et tvetydigt og generaliserende sprog, der åbner op for flere tolkningsmuligheder.
 • Ved at stille åbne spørgsmål eller ved at fortælle en historie, som spejler klientens eget dilemma, ledes klienten til at udforske egne ressourcer.
 • Klientens egne reflektioner og løsningsforslag understøttes med yderligere metaforer og trancesprog.

Denne form for hypnoterapi bliver en kreativ proces, hvor hver session er unik og skræddersyet til den enkelte. Metoden kan bruges bredt inden for psykoterapi, coaching og personlig udvikling, hvor terapeuten fungerer som en guide til klientens interne opdagelsesrejse.

Ericksons indflydelse på NLP

Milton Ericksons arbejde inden for hypnoterapi har haft en betydelig indvirkning på udviklingen af NLP. Med sin innovative tilgang til kommunikation og forståelse af menneskelig adfærd skabte Erickson en række principper og teknikker, der er blevet integreret i NLP.

 • Modellering: Erickson var en mester i at observere og kopiere effektive kommunikationsstrategier.
 • Metaforisk kommunikation: Ericksons brug af metaforer til at omgå modstand og til at skabe forandringer i det ubevidste er blevet en central del af NLPs sproglige modeller.
 • Indirekte forslag: I modsætning til den direkte, autoritative stil, der prægede hypnose inden Erickson, introducerede han indirekte suggestionsteknikker, som NLP integrerede dybt i sin værktøjskasse.
 • Perspektivskift: Ericksons strategi med at hjælpe klienter med at se deres situation fra nye vinkler er synlig i mange af NLPs teknikker.
 • Trancesprog: Ericksons brug af sproget på en indirekte måde for at aktivere ressourcer hos klienten, har udviklet sig til det, der i dag kaldes “Milton-sprog” i NLP-terapi og NLP-coaching.
 • Ressourcefokus: Ericksons metode med at fremkalde og anvende klientens interne ressourcer blev grundlag for NLP’s “ankring” – en teknik til at skabe en stimulus-respons forbindelse, der fremkalder en ønsket tilstand.

Ericksons teknikker til at overvinde modstand

Milton Erickson gjorde op med traditionelle metoder, der ofte stødte på modstand fra klienten,og han udviklede flere teknikker med det formål at mindske eller eliminere modstanden i terapisessionen. Herunder nogle af de centrale teknikker, han anvendte, og som også i dag er en integreret del af NLP:

 • Pacing og leading: Erickson var mester i at matche klientens egen oplevelsesverden og anvendte den tillid, som han derved skabte, til at åbne for terapeutiske ændringer.
 • Indirekte suggestioner: I stedet for at give direkte ordrer brugte Erickson ofte indirekte suggestioner. Dette kunne være gennem fortællinger, metaforer eller analogier, der tillod klienten selv at lave positive forbindelser og opnå indsigt.
 • Symptomudnyttelse: Erickson så klientens symptomer som noget, der kunne bruges konstruktivt i terapien snarere end noget, der skulle bekæmpes. Ved at bruge symptomet som et værktøj til forandring, kunne klientens naturlige ressourcer aktiveres.
 • Brug af dobbeltbindinger: Dette involverer at præsentere klienten for et valg, hvor begge alternativer fører til et ønsket terapeutisk udfald. Det kan mindske klientens modstand mod forandring ved at give en illusion af kontrol.
 • Strategisk anvendelse af forvirring: Erickson ville nogle gange bevidst forvirre klienten for at bryde fastgroede tankemønstre og dermed bane vejen for nye perspektiver og løsninger.

Disse teknikker hjælper klienten med at åbne op for nye muligheder og blødgøre fastlåste holdninger på en ikke-konfronterende måde.

Ericksons bidrag til moderne terapeuter

Milton Erickson har haft en kæmpe indflydelse på det terapeutiske landskab, særligt inden for hypnoterapi og NLP. Hans unikke tilgang og innovative metoder fortsætter med at inspirere og forme den måde, moderne terapeuter arbejder på.

I NLP bliver Ericksons sprogmønstre og indlejrede kommandoer anvendt til at hjælpe klienter med at omstrukturere deres tanker og følelser. I NLP-verdenen anvendes også den tankegang, at forandring kan ske via ikke-bevidste og ikke-sproglige intervejtioner. Ericksons arbejde lever ikke kun videre i specifikke teknikker; hans filosofi om klientens autonomi og kapacitet for forandring danner på mange måder kernen i moderne terapeutisk praksis.

Konfrontation eller samarbejde

I det terapeutiske arbejde kan tilgangen variere mellem en mere konfronterende stil til en samarbejdende stil. Erickson troede på, at hver klient havde de nødvendige ressourcer og løsninger inden i sig selv til at løse sine problemer. I stedet for at konfrontere klienterne med deres udfordringer og påpege fejl eller mangler ved deres adfærd, havde han en mere samarbejdsorienteret tilgang.

Her er nogle nøgleelementer i Ericksons samarbejdsorienterede tilgang:

 • Empati og respekt: Erickson mødte sine klienter med en dyb følelse af empati og respekt, hvilket skabte et trygt miljø, hvor klienten kunne udforske sine tanker og følelser uden frygt for fordømmelse.
 • Positive forventninger: Han nærmede sig hver session med en positiv forventning om, at klienten kunne og ville foretage positive forandringer.
 • Individuel tilpasning: Erickson tilpassede sine terapeutiske teknikker til hver enkelt klient og deres unikke situation, snarere end at anvende en struktureret, skemalagt behandlingsplan.
 • Indirekte forslag: I stedet for direkte at instruere klienten, brugte Erickson ofte metaforer og historier til indirekte at guide klienten mod indsigt og forandring.

I Ericksons tilgang ligner samarbejdet mellem terapeut og klient mere en dynamisk dans end en kamp mellem modsatrettede opfattelser. Dette resulterede i en terapeutisk proces, der var dybt forankret i klientens egne styrker og potentialer, hvilket ofte skabte varige forandringer. Erickson viste, at samarbejde ikke kun er en mere menneskelig måde at interagere med klienter på, men også en effektiv vej til transformation og heling.

Milton Ericksons betydning for hypnoterapi

Milton Erickson efterlader en bemærkelsesværdig arv inden for feltet af psykoterapi og hypnose. Hans innovative tilgange og teknikker er forblevet relevante og er stadig i brug i dag, hvilket vidner om hans dybtgående indflydelse på terapi og forandringer. Milton Ericksons utraditionelle stil og hans måde at tilpasse sine behandlinger til den enkelte har resulteret i en ny forståelse af den terapeutiske proces.

 • Hans principper omkring indirekte suggestion og anvendelse af klientens eget sprog og oplevelsesverden har hjulpet til at forme en langt mere nuanceret tilgang til hypnoterapi.
 • Milton Ericksons metoder har bidraget til udviklingen af NLP, hvilket har åbnet for nye perspektiver inden for personlig udvikling.
 • Gennem casestudier og undervisning formåede Milton Erickson at uddanne generationer af psykoterapeuter og hypnoterapeuter, så hans metoder og teknikker kunne videreføres.
 • Erickson var kendt for sin evne til at opdage klientens ressourcer og potentiale frem for at fokusere på problemerne – en tilgang som fortsat har stor indflydelse inden for positiv psykologi.

Milton Ericksons arbejde er fortsat genstand for studier og forskning, hvilket understreger hans indflydelse på feltet. Ericksons arv betoner betydningen af fleksibilitet, kreativitet og individuel tilpasning i behandlinger – principper der til stadighed udvikles og afføder nye terapeutiske retninger. Alt i alt står Milton Erickson som en central figur i udviklingen af moderne terapeutiske metoder, hvor hans bidrag til hypnoterapi og NLP fortsat påvirker og beriger både praktiserende terapeuters arbejde og de klienter, de hjælper.

Del denne blog:

Tidligere artikler

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev